Avís Legal

Introducció
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL informa de les dades següents:

RAÓ SOCIAL MENJARS ARTESANS DE CAS SERÈ SL
NIF B57682957
DOMINI www.cassereno.com
ADREÇA POSTAL Reis Catolics 56,07300 Inca(Illes Balears)
ADREÇA ELECTRÒNICA menjarsartesans@hotmail.com
TELÈFONS 871004628
REGISTRE XXXXXXXXXXXXXX

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL confereix la condició d’usuari.

El lloc web de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió de els drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

S’entendrà que MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n’impossibiliti l’accés, o s’hagi declarat l’existència de la lesió, i MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, o a les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l’IVA no s’incorpori al preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a l’usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent-hi, si escau, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL.

Certificat SSL (secure sockets layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL i l’usuari.

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL disposa d’un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’usuari vol presentar una reclamació, cal que us poseu en contacte mitjançant el correu electrònic menjarsartesans@hotmail.com. Així mateix, MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL té el domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis. Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 10 de març de 2023

Horaris

Can Tomeu de Ca's Sereno

Ca's Sereno