Política de Privacitat

Dades del propietari de la web:
RAÓ SOCIAL: MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL
NIF: B57682957
DOMINI: www.cassereno.com
ADREÇA POSTAL: REIS CATOLICS 56,07300 INCA(ILLES BALEARS)
ADREÇA ELECTRÒNICA: menjarsartesans@hotmail.com
TELÈFONS: 871004628

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL amb NIF B57682957 i domicili social situat a REIS CATOLICS 56,07300 INCA( ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

TRACTAMENTS REALITZATS

Accions comercials formulari web
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’atendre les vostres consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte
obligació legal.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Newsletter
Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per fer els enviaments
corresponents
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Gestió usuaris web
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de lusuari
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte
obligació legal.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Instal·lació de cookies
Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

Gestió Formulari web
Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Drets dels interessats

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.
Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les vostres dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.
Dret d’oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.
Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o li afecti significativament de manera similar.
Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.
Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les indicacions següents:
Presentació d´un escrit a l´adreça REIS CATOLICS 56,07300 INCA (ILLES BALEARS) (a l´atenció de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL) o bé a través de correu electrònic a menjarsartesans@hotmail.com.
L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·liciti l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:

 • S’haurà d’identificar fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se li sol·licitarà que esmeni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)
 • La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).
 • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretén/n exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
 • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
 • La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Darrera actualització: 10 de març de 2023

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

www.cassereno.com

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la/les Xarxa/ns Social/ca Facebook, Instagram, YOUTUBE, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL:
– NIF: B57682957
– ADREÇA: REIS CATOLICS 56,07300 INCA(ILLES BALEARS)
– CORREU ELECTRÒNIC: menjarsartesans@hotmail.com.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al perfil.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, de què disposeu i que poden ser exercitats davant MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL.

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL realitzarà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.
 • L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.
Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.
Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSICE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:
• Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Darrera actualització: 10 de març de 2023

Horaris

Can Tomeu de Ca's Sereno

Ca's Sereno